Tjänster

Jag erbjuder enskild korttidsterapi (12 sessioner) och långtidsterapi (utan på förhand bestämt slutdatum) för vuxna. I korttidsterapi fokuseras på ett tema som utgår från en mer avgränsad aspekt av klientens relationsmönster, inre upplevelser eller symtom. I en långtidspsykoterapi lämnas större utrymme för klienten att följa det som dyker upp i stunden, vilket möjliggör en djupare bearbetning av problemen.

Terapin inleds med tre orienterande samtal där vi tillsammans undersöker behovet av en samtalskontakt och fastställer ramarna för en fortsatt terapi.

Psykodynamnisk terapi (PDT)
Psykodynamisk terapi är individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling. I samtliga fall ägnas dock arbete åt att utforska de aspekter av självet som inte är fullt kända, speciellt då de visar sig i den terapeutiska relationen. Även om ett viktigt syfte med PDT är att uppnå symtomfrihet kommer terapin inte i huvudsak att fokusera på symtom. Istället ses symtom som meningsfulla uttryck för något bakomliggande som behöver bearbetas. Genom att undersöka känslor, tankar och behov, och sätta dem i ett sammanhang som ger dem en mening, blir de mer begripliga och mindre farliga.

Målet i PDT är alltid individuellt, men generellt eftersträvas bättre självkännedom och större upplevelse av att kunna kontrollera sitt liv, så kallat "agentskap".

Mentaliseringsorienterad terapi
Mentalisering kan beskrivas som förmågan att tänka och känna kring sina egna och andra människors tankar och känslor. Förmågan att mentalisera har en avgörande betydelse för vår psykiska hälsa och för att vi ska kunna fungera bra tillsammans med andra. Syftet är därför att återupprätta eller utveckla denna förmåga.

Mentaliseringsorienterad terapi handlar om att utforska sitt eget och andras inre – såsom tankar, känslor och intentioner. Livshistorien är förstås viktig, men fokus ligger på det som sker här och nu, både på hur klienten mår och fungerar utanför terapirummet och på de känslor som väcks i samspelet med terapeuten.

För vem passar denna terapiform?
Denna terapi passar dig som har en önskan att reflektera kring dig själv, dina svårigheter och de sammanhang som du befinner dig i, nu och bakåt i tiden, med sikte på framtiden.

Pris
750 kr/session.

Mottagningstider
Mottagningen har öppet tisdagar och fredagar kl. 09:00-17:00.